Полза от поръчителя има, затова не  е случайно, че в Бяла Карта сме дали възможност да се посочва гарант.

Поръчител може да стане твой близък или познат, който има стабилни финанси и няма против да ти съдейства. Има няколко условия, на които лицето, което искаш да посочиш като твой поръчител трябва да отговаря:

  • Да има навършени 21 години и да работи по силата на безсрочен трудов договор от минимум 6 (шест) месеца;
  • Да има минимален осигурителен доход (брутно трудово възнаграждение) - 1500 (хиляда и петстотин) лева;
  • Да няма кредитна история в Централен кредитен регистър към БНБ или да има кредитна история с период на просрочие от "1 до 30 дни";;
  • Да не е Клиент или Поръчител по друг активен договор за продукти на Аксес Файнанс ООД.

При одобрение, поръчителят подписва договор за поръчителство.

Най-голямата полза от поръчителя идва в момента, в който изпаднеш в невъзможност да погасиш твоето договорно задължение. Съгласно твоя договор, цялата използвана от теб главница е изискуема на 1-во число на месеца, след който е използвана, с изключение на сумите, ползвани след 20-то число на месеца. Ако обаче не си в състояние да изпълниш това свое задължение до датата на падеж (еднаква за всички - 2-ро число на месеца), ще има допълнително оскъпяване по Договора.

Всички допълнителни разходи по твоята Бяла карта в случай на просрочие са подробно разписани в раздел ТАКСИ, ЛИХВИ И ЛИМИТИ. 

ПРИМЕР

Използвал си целия лимит на своята Бяла Карта в размер на 1000 лева преди 20-то число на месеца  и към 2-ро число на следващия месец не можеш да платиш цялата сума. Плащаш половината - 500 лева, но остава непогасена главница в размер на 500 лева. В такъв случай до 5-то число на месеца следва да предоставиш поръчител, който да отговаря на определени изисквания. В случай че не предоставиш поръчител в посочения срок, на 6-то число на месеца ще се начисли неустойка за неизпълнение на договорно задължение в размер на 10% от непогасената главница - или 50 лева. Ето тази сума би била стойността на твоята полза от поръчителя.