При забава за плащане текущото задължение или на поне 15 % от кредитния лимит, дължиш разходи за действия по събиране на задълженията в размер на 2,50 лева за всеки ден, до заплащане на съответното текущо задължение или на минимално дължимата сума.. В случай, че Кредитополучателят не предостави допълнителното обезпечение по чл.15 от Договора, но заплати 15 % /петнадесет процента/ от кредитния лимит, съгласно чл.12, ал.1, същият не дължи разходите за действия по събиране на задълженията по настоящата алинея, но дължи неустойката по чл.20 от Договора в размер на 10 % /десет процента/. Разходът по събиране се начислява от 6-то число на текущия месец, в който не си заплатил поне 15 % от кредитния ти лимит

Разходът се дължи до заплащане на съответното текущо задължение или на поне 15 % от кредитния лимит.

Кога се начислява неустойка за неизпълнение?

В твоя услуга, ние ти предоставяме възможност да погасиш текущото си задължение за предходния месец от 1- во до 5- то число. Можеш да прецениш и избереш дали да погасиш задължението си или да предоставиш допълнително обезпечение, което в случая е поръчител.

Ако никоя от двете възможности не се случи, тогава ще ти се начисли неустойка за неизпълнение на договорно задължение.

Неустойка за неизпълнение се начислява на 6- то число на текущия месец, в който не е погасено изцяло текущото задължение за предходния месец от 1- во до 5- то число.

Неустойката за неизпълнение на договорно задължение е в размер на 10% от усвоената и непогасена главница. Неустойка се начислява  само върху частта от текущото задължение за настоящия месец, която представлява главница. Неустойка се дължи в случай, че не е направено пълно зануляване. Начислява се и ако не е посочен поръчител до 5- то число на текущия месец.

В случаите, в които е направено пълно зануляване на дължимото, не дължиш неустойка за неизпълнение на договорно задължение. Възможност да избегнеш начисляването на неустойка е и като предоставиш поръчител до 5- то число на текущия месец, който отговаря на изискванията.