При забава за плащане текущото задължение или на поне 15 % от кредитния лимит, дължиш разходи за действия по събиране на задълженията в размер на 2,50 лева за всеки ден, до заплащане на съответното текущо задължение или на минимално дължимата сума. Разходът по събиране се начислява от 6-то число на текущия месец, в който не си заплатил поне 15 % от кредитния ти лимит

Разходът се дължи до заплащане на съответното текущо задължение или на поне 15 % от кредитния лимит, или до обявяване на задълженията по договора за предсрочно изискуеми в пълен размер

Кога се начислява неустойка за неизпълнение на договорно задължение?

В срок до 5(пет) дни от активиране на твоята Бяла Карта, следва да предоставиш едно от следните обезпечения: 

  • банкова гаранция с бенефициер "Аксес Файнанс" ООД или 
  • едно физическо лице - Поръчител, което да отговаря на изисквания, посочени тук.

При непредоставяне на изисканото обезпечение, на 6-то число се начислява неустойка за неизпълнение на договорно задължение в размер на 10 % от усвоената и непогасена главница към последния ден на предходния месец. Неустойката се начислява всеки месец до момента, в който не бъде предоставено едно от изисканите обезпечения.