Текущото задължение е свързано с възможността за отложено плащане. Текущо задължение са задълженията, които са възникнали от използваните суми преди 20-то число на текущия месец. Текущото задължение включва и използваните суми след 20-то число на предходния месец.

Как се изчислява Текущо задължение по Бяла Карта? То представлява сбор от 3 компонента. Първият е усвоената и непогасена главница между 1-во и 19-то число на текущия месец. Главница по кредитна карта Бяла Карта са усвоените от теб суми по картата за определен период. Вторият компонент на Текущото задължение е усвоена и непогасена главница между 20-то и последно число на предходния месец. Част от формулата на текущото задължение е и начислената и непогасена договорна лихва върху двете предходни суми въз основа на посочения в Договора лихвен процент. В текущото задължение се включват сумите за начислени неустойки за неизпълнение на договорно задължение, законна лихва за забава и разходи за събиране на задължения, в случай че такива са били начислени през текущия месец. 

Общо задължение е цялата сума, която дължиш всеки един момент от действието на Договора по твоята кредитна карта. То включва цялата усвоена и непогасена главница, начислената върху нея и непогасена договорна лихва. В общото задължение влизат и неустойките за неизпълнение на договорни задължения, лихва за забава и разходи за събиране на задължения.

Каква е разликата между текущо и общо задължение? Текущото задължение е фиксирано в точно определен период от време. То обхваща натрупаните задължения след 20-то число на предходния месец до 19-то число на текущия месец.

За разлика от текущото задължение, общото не е свързано с конкретен период. То е сумата, която дължиш по твоята Бяла Карта във всеки един момент. В общото задължение могат да влизат както главницата, начислената договорна лихва, начислена неустойка за неизпълнение на договорно задължение, както и разходи за събиране на задължения, в случай че такива са начислени.