Годишният процент на разходите (ГПР) изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид), изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.

Годишният процент на разходите по кредитна карта Бяла Карта е в размер на 45.90% и е изчислен при следните допускания:

  • Потребителят ще изпълнява своите задължения в съответствие с условията и сроковете на Договора;
  • Пълният размер на кредита е усвоен от Потребителя незабавно;
  • Лихвата и другите разходи се начисляват в съответствие с тези усвоявания и погасявания на главницата и съгласно клаузите, предвидени в договора за кредит.