Всеки договор за Бяла Карта се сключва на български език. Комуникацията както по време на кандидатстването, така и в последствие във връзка с изпълнението на всеки договор за кредит Бяла Карта се извършва също на български език.

Договорът за Бяла Карта се сключва за неопределен срок.

Приложимият закон към сключения от теб Договор за Бяла Карта е Законът за потребителския кредит.

Договорът за издаване на Бяла Карта се сключва между теб като картодържател/ кредитополучател и Аксес Файнанс ООД като кредитодател.

Какво трябва да знаеш за Дружеството?

Аксес Файнанс ООД е създадена през 2013 г. като небанкова финансова институция и в последствие е вписана в регистъра при БНБ под № BGR00332. Надзорен орган осъществяващ контрол върху дейността на Аксес Файнанс ООД е Българска народна банка с адрес за кореспонденция гр. София 1000, пл. "Княз Александър І" №1 (www.bnb.bg). Предметът на дейност на Аксес Файнанс ООД е предоставяне на парични заеми със собствени средства съгласно Закона за кредитните институции, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. В Дружеството в България работят над 100 служители, които обслужват активните картодържатели на Бяла Карта.

Както и при всеки друг потребителски кредит, в случай на спор с клаузите на договор за Бяла Карта имаш право да подадеш жалба в Комисията за защита на потребителите (КЗП). Самата Комисия разяснява правата и задълженията на потребителите във връзка с договорите за потребителски кредит, предоставя им съвети и информация за правата им при ползването на потребителски кредит и съдействат за разрешаване на потребителски спорове и жалби. За да бъде разгледана една жалба (или сигнал), тя трябва да бъде написана на български език и да съдържа име, адрес и телефон за връзка на подателя. Жалбата трябва да съдържа точно описание на всички обстоятелства, на които се основа спорът и задължително да се приложат ксерокопия на документите, относими към предполагаемите нарушени права. Жалба до КЗП се подава на хартиен носител на адреса на Комисията, както и по електронен път чрез електронната страница на КЗП- www.kzp.bg.