Трябва ли да предоставя обезпечение по кредита?

Да, в случай че не заплатиш изцяло задължението си по кредитната карта в посочения падеж от 1-во до 5-то число на месеца, следващ месеца, в който си усвоявал суми от кредитния лимит, следва да предоставиш в срок до 5-то число обезпечение по кредита – поръчител. 

Какво ще се случи, ако не предоставя необходимото обезпечение?

В случай че не предоставиш обезпечение, което е твое задължение по Договора за кредит, ще бъде начислена неустойка, уговорена между страните в индивидуалния ти Договор за кредит „Бяла Карта“.

Еднократно ли посочвам Поръчител?

Процедурата с Поръчителя е идентична и се повтаря всеки месец, когато не заплатиш изцяло задължението си по кредита, в случай че си усвоявал/а суми от кредитния лимит.

Ако си изпаднал в затруднение да погасиш своето задължение към датата на падеж, ние ти предоставяме възможност до 5-то число на месеца да посочиш лице-гарант. Това ще ти спести наказателна такса за просрочие. В случай че предоставиш поръчител до 5-то число на месеца, в който не си погасил изцяло задължението си за предходния месец, то няма да бъде начислена неустойка за неизпълнение на договорно задължение в размер на 10 % от усвоената и непогасена главница от кредитния ти лимит по картата.

Това означава, че дори поръчителят да е един и същ човек, при всяко неплащане от твоя страна на цялото ти задължение, следва да посочиш лице - поръчител и се повтаря процедурата по изпращане на документи за неговото одобрение.

ПРИМЕР

Използвал си 100 лева от отпуснат кредитен лимит в размер на 200 лева и следва да ги върнеш до 5-то число на следващия месец, заедно с начислената договорна лихва. Не можеш да ги върнеш до 5-то число на месеца, но имаш познат, който може да стане твой гарант. В такъв случай започни процедура по посочване на поръчител и в случай на одобрение, на 6-то число на месеца няма да ти се начисли неустойка за неизпълнение на договорно задължение.

Често клиентите задават няколко въпроса във връзка с възможността за посочване на поръчител.

Еднократна ли е процедурата по посочване на поръчител?

Процедурата с поръчителя е идентична, но не е еднократна. Тя се повтаря всеки месец, когато си заплатиш изцяло задължението си по кредита, в случай че си усвоявал/а суми от кредитния лими.

Това означава, че дори поръчителят да е един и същ човек, при всяко неплащане на задължението ти по Договора в посочения срок за плащане, следва да се посочва лице - поръчител отново и да се повтаря процедурата по изпращане на документи и одобрение.

Мога ли да посоча един и същ поръчител няколко пъти?

Да, разбира се.

Ако не заплатиш изцяло задължението си по кредита в посочения в Договора срок повече от един път, ти можеш да посочиш един и същи поръчител. В последствие можеш да започнеш да плащаш редовно и ако отново не заплатиш изцяло задължението си по кредита в посочения в Договора срок, то отново можеш да посочиш същия поръчител.

Ти преценяваш как ще бъде най-удобно за теб.

Мога ли да сменям Поръчителя?

Да, поръчителят, който предоставяш, може да бъде различен всеки път, когато не си заплатил изцяло задължението си по кредита в посочения в Договора срок, но винаги трябва да е одобрен от наша страна. За целта лицето винаги трябва да отговаря на изискванията и условията да стане твой поръчител.

Ролята и функциите на поръчителя предполагат той да е финансово стабилен, за да се превърне в гарант на твоята кредитоспособност.